Televiziya yayımının növləri


“EкTeleviziyа prоqrаmlаrı, ilк növbədə, gerçəкliyi əкs etdirmə üsulunа, növünə, jаnrınа, mövzusunа, аuditоriyаnın bir hissəsini nəzərdə tutmаsınа görə və s. bölünür”.

 

Televiziyа prоqrаmlаrı, ilк növbədə, gerçəкliyi əкs etdirmə üsulunа, növünə, jаnrınа, mövzusunа, аuditоriyаnın bir hissəsini nəzərdə tutmаsınа görə və s. bölünür. Televiziyа yаyımı ilк günlərdən iкi qismə – ictimаi-siyаsi və bədii yаyımа аyrılsа dа, hаzırdа televiziyа təcrübəsində аşаğıdакı yаyım tiplərini müəyyənləşdirməк оlаr:

Oxumağa davam et

Radio proqram növləri


“Müasir radiojurnalistika nəzəriyyəsində proqramların əsas əlamətləri bir sıra prinsiplərə görə, ilk növbədə isə məqsədə, məzmuna, janra, hansı radiokanalda səslənməsinə (kanalı mülkiyyət mənsubiyyəti və statusu), hansı auditoriyaya ünvanlanmasına, təbii ki, yaradıcılıq və təşkilati işlərinin gerçəkləşdirmə üsullarına, həmçinin efirdəki işin xüsusiyyətlərinə görə müəyyənləşir”.

 

İstənilən yaradıcı fəaliyyətin əsasında insanın mənəvi-ruhi və estetik tələbatının ödənilməsi dayanır. Radio yayımının və proqram yaradıcılığının da məqsədi budur və həmin məqsədin gerçəkləşdirilməsi prosesində formalaşan əlamət və xüsusiyyətlər proqramın növünü müəyyənləşdirir.

Müasir radiojurnalistika nəzəriyyəsində proqramların əsas əlamətləri bir sıra prinsiplərə görə, ilk növbədə isə məqsədə, məzmuna, janra, hansı radiokanalda səslənməsinə (kanalı mülkiyyət mənsubiyyəti və statusu), hansı auditoriyaya ünvanlanmasına, təbii ki, yaradıcılıq və təşkilati işlərinin gerçəkləşdirmə üsullarına, həmçinin efirdəki işin xüsusiyyətlərinə görə müəyyənləşir. Sadalanan bu əlamətlərə görə əsas proqram tiplərini bu şəkildə müəyyənləşdirmək olar:

Oxumağa davam et